Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui

Žiniai:
Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos,
     Kazokiškių bendruomenės tarybos ir Vilniaus rajono Sąjūdžio tarybos

         P A R E I Š K I M A S

     KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNAS NETEISĖTAS


Vilnius 2011 12 07
     Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas Kazokiškėse įsteigtas vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 04 12 nutarimu Nr. 519. Tuo metu vyriausybės vadovu buvo Socialdemokratų partijos pirmininkas A. M. Brazauskas, o Seimo pirmininku Naujosios Sąjungos partijos pirmininkas A. Paulauskas.
     2007 11 23 sąvartynas buvo atidarytas. Tuo metu vyriausybės vadovu buvo Socialdemokratų partijos pirmininkas G. Kirkilas, o Seimo pirmininku Darbo partijos pirmininko pavaduotojas V. Muntianas.
     Beveik 10 metų vietos bendruomenės, visuomeninės organizacijos, mokslininkai, Katalikų Bažnyčia, visuomenininkai bei kai kurios valstybinės institucijos ir politikai, taip pat Sąjūdis priešinosi neteisėtai sąvartyno statybai ir veiklai Kazokiškėse.
     2006 12 04 buvo išsamiai informuotas LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas apie daugybę teisės aktų pažeidimų rengiantis, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną. Vėliau buvo informuotos ir kitos institucijos (žemiau išvardijama kas buvo pažeidžiama).

1.Lietuvos Respublikos Konstitucija.
2.Lietuvos Respublikos ratifikuota Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.
3.Lietuvos Respublikos ratifikuota Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhus konvencija).
4.Lietuvos Respublikos ratifikuota Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija.
5.Europos Sąjungos komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, ir Regionų komitetui „Tausesnis išteklių naudojimas: teminė atliekų prevencijos ir perdirbimo strategija“.
6.Statybos įstatymas.
7.Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.
8.Aplinkos apsaugos įstatymas.
9.Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.
10.Teritorijų planavimo įstatymas.
11.Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
12.Žemės gelmių įstatymas.
13.Atliekų tvarkymo įstatymas.
14.LR Seimo 2002-10-29 nutarimas Nr. IX-1154 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano”.
15.LR Seimo 2006 03 30 rezoliucija „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“.
16.Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”.
17.Vyriausybės 1996-09-18 nutarimas Nr. 1079 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo”.
18.Vyriausybės 2000-02-02 nutarimas Nr. 113 „Dėl Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo tvarkos“.
19.Aplinkos ministro 2000-07-10 įsakymas Nr. 277 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo”.
20.Aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymas Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06: 2005 “Statinio projektavimas” patvirtinimo”.
21.Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymas Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01: 2002 “Statybos leidimas” patvirtinimo”.
22.Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymas Nr. 701 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05: 2004 “Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis” patvirtinimo”.
23.Aplinkos ministro 2000 10 18 įsakymas Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.
24.Aplinkos ministro 2000 06 30 įsakymas Nr. 262 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“.
25.Aplinkos ministro 2000 06 30 įsakymas Nr. 263 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“.
26.Aplinkos ministro 2000 08 07 įsakymas Nr. 333 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo“.
27.Sveikatos apsaugos ministro 2001-01-05 įsakymas Nr. 10 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo”.
28.Vilniaus apygardos Administracinio teismo 2006 02 06 sprendimas.

     Nebuvo atkreiptas dėmesys į moralės nuostatas, valstybingumo kūrimąsi, istoriją.
     Susidaro įspūdis, kad tuometinė vyriausybė ir jos institucijos dirbo buldozeriniu principu.
     Iki šiol išaiškinta dar eilė teisinių normų pažeidimų, tame tarpe Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54, 105 straipsniai.
     Atsakingiausios Lietuvos institucijos ir jų vadovai nebendravo su vietos bendruomenės, ir visuomeninių organizacijų atstovais, mokslininkais protestuojančiais dėl sąvartyno statybos ir nusišalino nuo keliamų problemų sprendimo.
     Besipriešinantys ir nukentėjusieji buvo palikti beprecedentinei kovai prieš valstybės institucijas, pareigūnus, politikus ir verslininkus, naudojančius virš 100 milijonų litų ES, Lietuvos biudžeto ir gyventojų lėšų.
Pagaliau tik 2010 10 18 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria uždraudžiama Kazokiškių sąvartyno eksploatacija, nukeliant uždarymą po vienerių metų, jeigu institucijos neišspręs teismo įvardintų problemų.
     2011 10 25 Vilniaus apygardos administracinis teismas išdavė Vykdomąjį raštą, pagal kurį turės būti įvykdyta 2010 10 18 teismo nutartis.
     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, Kazokiškių bendruomenės taryba ir Vilniaus rajono Sąjūdžio taryba:
informuoja
, kad Kazokiškių sąvartynas buvo statomas neteisėtai, veikė bei veikia NETEISĖTAI,
dėkoja VISOMS organizacijoms ir VISIEMS žmonėms padėjusiems teisiniu būdu įrodyti, kad sąvartyno veikla   NETEISĖTA,
     užjaučia nukentėjusius ir pažemintuosius,
     stengsis, kad būtų įvykdytas teisingumas, atlyginta patirta žala ir kad ateityje tai niekur ir niekada nepasikartotų,
     teigia, kad atliekų surinkimas yra valstybės institucijų pareiga,
     pareiškia, kad valstybės institucijos neieškojo naujų ir alternatyvių atliekų šalinimo būdų ir leido institucijoms neteisėtai organizuoti darbus Kazokiškių sąvartyne,
     pastebi, kad piketuotojams 2011 10 19 buvo sutrikdyta sveikata ir griežtai nubausti, o valstybės institucijų ir verslo atstovai bei politikai beveik 10 metų pažeidinėję aukščiau įvardytas 28 teisines ir kitas normas nė vienas nebuvo net svarstytas,
     Įspėja, kad sąvartynas Kazokiškėse yra priežastis atsirasti EKOLOGINĖS KATASTROFOS židiniui, kuris apsunkintų ir kultūros paveldo bei istoriškai susiformavusio kraštovaizdžio išsaugojimą.

     AR SUSIMĄSTOMA IŠLEIDŽIANT MILIJONUS LITŲ NETEISĖTIEMS DARBAMS ATLIKTI ?
     KAS UŽ TAI PRISIIMS ATSAKOMYBĘ IR ATSAKYS UŽ PASEKMES ?
     EUROPOJE JAU YRA ATVEJŲ, KAI UŽ NETEISĖTUS SĄVARTYNO VEIKSMUS VALSTYBĖS TRAUKIAMOS    ATSAKOMYBĖN
     Kreipdamiesi į Jus atkreipiame dėmesį į beveik 10 metų trunkantį teisės aktų pažeidimą, nenorą aiškintis visuomenės keliamas problemas, istorinio paveldo naikinimą, žmonių sveikatos trikdymą ir jų orumo žeminimą.
     Prašome ištraukti į dienos šviesą šios avantiūros autorius bei vykdytojus.
     Lietuvos Sąjūdžiui visada rūpėjo, kad iškylančios problemos būtų sprendžiamos nepažeidžiant žmonių teisėtų lūkesčių. Sąjūdis visada bus Lietuvos žmonių gynėju. Ir dabar Vilniaus skyrius imasi žygių susidariusiai problemai išspręsti, tik, kol kas, nesijaučia reikiamo dėmesio iš atsakingų institucijų ieškant tinkamos išeities iš susidariusios kritiškos padėties.


Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas

Kazokiškių bendruomenės tarybos pirmininkas S.Virganavičius

Vilniaus rajono Sąjūdžio tarybos pirmininkas J. Burokas


Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691,
S. Virganavičius + 370 655 87 196, J. Burokas + 370 684 10 808
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com